Maart 2017 start verkoop HEMbrug

HEMbrug is een metropolitaan monument vol buitenkansen. Het Rijk, de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland zetten de bijzondere kwaliteiten van HEMbrug in om van het toch al unieke terrein iets nóg mooiers te maken. Een place to be waarvan ook een economische impuls voor de regio uitgaat.

Een blauwdruk voor de ontwikkeling is er bewust niet, omdat het doel is een organisch proces op gang te brengen. HEMbrug moet een (inter-)nationale toplocatie worden waar je prettig en geïnspireerd kunt vertoeven, werken, recreëren en wonen. En dat op een cultuurhistorisch unieke plek met een geheel eigen karakter binnen de Metropoolregio Amsterdam.

HEMbrug zal een plek zijn waar het bijzonder wonen en werken is in een markant historisch gebouw, tussen bosrijk groen of langs de spectaculaire waterkant, waar zeeschepen af en aan varen.

Daarnaast is er een breed scala aan commerciële mogelijkheden, of het nu gaat om creatieve ondernemingen (waaronder ateliers, studio’s, werkplaatsen), kennis- en researchbedrijven, voorzieningen, horeca, recreatie, (beperkte) detailhandel of bijvoorbeeld – met het oog op congressen, evenementen, festivals en toerisme – een hotel.

In de regio Amsterdam, waaronder zeker ook Zaanstad, bestaat een zeer grote behoefte aan woningbouw en aan plekken voor recreatie en toerisme. Voor deze sectoren gelden hoge groeiverwachtingen. HEMbrug kan hieraan plaats bieden. HEMbrug is een van de laatste grote woningbouwlocaties in Zaandam die op korte termijn in woningbehoefte kan voorzien. Het bos biedt veel potentie om bijvoorbeeld als landschapspark te worden ontwikkeld, temeer omdat de gemeente Zaandam momenteel nauwelijks bos heeft.

Het roemrijke industriële verleden en de economische structuur van de Zaanstreek, met zijn lange traditie in food, ambachten en maakindustrie, bieden samen met de aanwezige gebouwen, het vele groen en het waterfront, prachtige aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een herkenbare, eigen identiteit van HEMbrug. Een karakteristiek industrieel woon-werkmilieu.

HEMbrug ligt strategisch tussen de ontwikkelingen aan de westkant van Amsterdam dat zich met zijn gemengde woon-werkomgeving tot havenstad ontplooit. En aan de andere kant zuid-oostelijk Zaandam met de Achtersluispolder die aansluit op de ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever. Door zijn ligging op het kruisvlak van de ontwikkeling van Sloterdijk/Westpoort en Zaanstad/ Amsterdam-Noord (NDSM, Buiksloterham) heeft HEMbrug veel potentie om tot een toplocatie uit te groeien. Uiteindelijk zullen de noordelijke oevers van het IJ en die van de Zaan een doorlopend waterfront vormen, met een centrale plek voor HEMbrug.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt risicodragend en doet dit in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland op basis van het in mei 2012 door de drie partijen getekende Afsprakenkader. Gemeente en provincie dragen bij in de vorm van onder andere toeleidende infrastructuur en reguliere subsidies voor herstel van monumenten en herstructurering van bedrijfsterreinen.

Voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein naar een bedrijventerrein zijn in het Afsprakenkader zeven doelen geformuleerd

  • HEMbrug teruggeven aan stad en regio; HEMbrug wordt een bedrijvig, gemengd terrein met een grote publieke waarde.
  • Bodemverontreiniging saneren en duurzaam gebruikmaken van de ondergrond.
  • Cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten optimaal benutten.
  • Monumenten krijgen een nieuw leven; behoud en herstel van monumenten dankzij hergebruik.
  • De aanwezige natuur zoveel mogelijk behouden en toegankelijk maken voor de bevolking.
  • Zorgdragen dat HEMbrug goed bereikbaar is en openbaar toegankelijk.
  • Het HEMbrug wordt een duurzaam terrein.

Omdat de herontwikkeling van HEMbrug een langdurig proces is, willen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad het gebied marktgericht en flexibel herontwikkelen. De huidige systematiek van bestemmingsplannen biedt te weinig ruimte om hier goed invulling aan te geven.

Daarom hebben de gemeente Zaanstad en het Rijksvastgoedbedrijf besloten om deel te nemen aan een pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Vooruitlopend op toekomstige wetgeving wordt er een Omgevingsplan (bestemmingsplan nieuwe stijl) gemaakt. Het omgevingsplan wordt zodanig opgesteld dat er ruimte blijft om HEMbrug naar eigen inzicht en in lijn met de behoefte uit de markt in te vullen. (Beperkte) woningbouw en bedrijvigheid gaan daarbij hand in hand en zullen in de toekomst naast elkaar bestaan. Bij de aanvang van het opstellen en werken met het Omgevingsplan is een filmpje gemaakt. Zie de link naar Nota van uitgangspunten omgevingsplan HEMbrug onder aan de pagina.

 

Januari 2014 Opening eerste deelgebied (Campus)
Februari 2015 Vaststellen Nota Van Uitgangspunten Omgevingsplan HEMbrug
Zomer 2015 Openstellen tweede gedeelte
Eind 2015 20.000 m2 bvo. verhuurd
Juni 2016 Aankondiging Verkoop HEMbrug terrein op Provada
Augustus 2016 College besluit woningbouwprogramma HEMbrug te verdubbelen