Hembrug in Ontwikkeling

De visie op de (her)ontwikkeling van Hembrug staat beschreven in het vastgestelde Masterplan Hembrug. Na de vaststelling van dit plan op 22 april 2021, volgt een aantal kaderdocumenten voor het terrein zoals het Mobiliteitsplan, het Masterplan Openbare Ruimte en het Beeldkwaliteitsplan. Parallel werken we het noordelijk deel van Hembrug uit in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan. En aansluitend voor het zuidelijk deel. 

De belangrijkste documenten op dit moment zijn het (vastgestelde) Masterplan Hembrug en bijbehorend rapport van het participatietraject dat we in 2020 hebben doorlopen met bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein en anderzijds geïnteresseerden in de transformatie van het terrein. 

Ook de planning voor de gehele ontwikkeling en het Hembrug Youtube-kanaal vind je op deze pagina. 

Masterplan hembrug

In het vastgestelde Masterplan Hembrug staat de visie op de (her)ontwikkeling van Hembrug op hoofdlijnen beschreven. Het schept kaders voor de ontwikkeling van het gebied als totaal. In 2020 hebben bewoners en ondernemers op en rondom het terrein en anderzijds geïnteresseerden met ons meegedacht over het Masterplan Hembrug.

Download het Masterplan Hembrug (vastgesteld 22-04-21).
Download het rapport van de participatie op het Masterplan Hembrug.

Documenten gemeente
De gemeentelijke documenten staan ook online. Hier vind je onder andere het raadsvoorstel en het document mbt de kernkwaliteiten en richtlijnen voor het Hembrugbos. 

Stedenbouwkundig Plan - noordelijk deel

Het Stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel is op 8 maart jl. vastgesteld door het College van B&W van de gemeente Zaanstad. Dit stedenbouwkundig plan betreft de uitwerking van het noordelijk deel van Hembrug voor onder meer het landschap, de openbare ruimte, het programma en de ruimtelijke inpassing hiervan. Het plan illustreert hoe de identiteit en herkenbaarheid van het Hembrugterrein worden behouden en versterkt

Het vastgestelde 'Stedenbouwkundig Plan - noordelijk deel' bekijk je hier.

Bekijk ook het interview met stedenbouwkundige Marco Broekman van BURA urbanism. Hij geeft tijdens de 'Aan de Hembrugtafel' van 23 juni 2021 een toelichting op het Stedenbouwkundig Plan.

Gebiedsidentiteit Hembrug

Voor de gebiedsidentiteit van het nieuwe Hembrugterrein hebben we een beknopt Merk Handboek gemaakt. Deze omvat de inspiratie, het strategische vertrekpunt, de kernwaarden en de visuele identiteit. 

Dit strategische merkplatform is in samenspraak met alle Hembrug betrokkenen gedefinieerd. 

Bekijk het Merk Handboek >>

mobiliteitsplan hembrug

De Doorkijk op het Mobiliteitsplan schetst een beeld van het Mobiliteitsplan in wording op hoofdlijnen. Op basis van de opmerkingen en suggesties van ondernemers, gebruikers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein wordt het Mobiliteitsplan afgerond en aansluitend in procedure gebracht voor besluitvorming door de gemeente Zaanstad (prognose 3e kwartaal 2021).

Bekijk de Doorkijk op het Mobiliteitsplan >>

BEELDKWALITEIT GEBOUWEN EN OPENBARE RUIMTE

We werken aan een Beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en de openbare ruimte op het Hembrugterrein. Tijdens twee inloopavonden op donderdag 14 en dinsdag 26 oktober deelden we aan de hand van informatiepanelen waar we staan, en vroegen we reflectie op de ideeën tot dusver. De reacties gebruiken we om het Beeldkwaliteitsplan verder vorm te geven. We streven ernaar het Beeldkwaliteitsplan dit jaar in procedure te brengen voor vaststelling door de gemeente Zaanstad.

Adam Visser van GroupA, het architectenbureau dat helpt het Beeldkwaliteitsplan op te stellen, licht in deze film kort toe wat de functie is van het Beeldkwaliteitsplan. 

Bekijk de panelen over de beeldkwaliteit van de gebouwen >>
Bekijk de panelen over de beeldkwaliteit van de openbare ruimte >>  

Participatierapport

Vorig jaar hebben we veel waardevolle feedback en ideeën ontvangen op alle plannen die gemaakt zijn voor het toekomstige Hembrug. Tijdens bijeenkomsten, in online werksessies, via de website, per mail en op inloopmiddagen hebben veel mensen hun mening gegeven en daar zijn we blij mee! De plannen worden er alleen maar beter van.

De opbrengst van de participatie, en wat er vervolgens mee is gedaan in de verschillende plannen, is terug te vinden in het participatierapport over 2021. Bekijk hier het participatierapport. Dit rapport is opgesteld door bureau Kickstad en wordt met de planproducten samen door de Gemeente in procedure gebracht.

 

Terugblik bijeenkomsten

19 april 2022 - inloopavond ontwerpbestemmingsplan Noordelijk deel

Tijdens de inloopavond, over het ontwerp bestemmingsplan van het Noordelijk deel, op dinsdagavond 19 april waren naar schatting 40 á 50 mensen aanwezig. Onder andere een aantal geïnteresseerden van het terrein zelf, uit de Havenstraat, Hemkade en het noorden van het gebied. Door de doorloop was er voldoende ruimte om het gesprek aan te gaan en vragen te stellen.

Vragen kwamen van ondernemers uit het zuidelijk deel over het proces daar, over de praktische kant van mobiliteit in relatie tot het mobiliteitsplan en er werd gevraagd naar het beeldkwaliteitsplan in relatie tot de gebiedspaspoorten. Daarnaast was er interesse in nieuwbouwwoningen en de exacte invulling van het rijksmonument. Iedereen begreep dat dit een vervolg is op het stedenbouwkundig plan en geïnteresseerd in het verdere verloop. Er is toelichting gegeven over wat het ontwerp bestemmingsplan mogelijk maakt.

Bekijk de gepresenteerde panelen hier terug. Tot en met woensdag 18 mei 2022 liggen de stukken ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen.

20 december 2021 – online informatie- en participatieavond Hembrugbos

20 december heeft de gemeente Zaanstad een online informatie- en participatieavond georganiseerd over het Hembrugbos. Het bos is eigendom van de gemeente. Het eerste half uur is de concept visie voor het bos gepresenteerd door Michiel van Zeijl, van Strootman landschapsarchitecten: bekijk hier de presentatie. Na het beantwoorden van enkele plenaire vragen zijn de 20 deelnemers in twee groepen uiteengegaan om hun mening te geven over de volgende onderwerpen:

  1. Op welke manier we nieuwe betekenis kunnen geven aan de voormalige schietbaan.
  2. Welke delen van het bos toegankelijk kunnen zijn en welk gebruik passend is.
  3. Waar nieuwe paden komen.

De aanwezigen gaven aan dat het behoud van rust in het bos belangrijk is. Vanwege flora & fauna, en om het woongenot van de toekomstige bewoners te borgen. Over hoe de (on)toegankelijkheid van het Hembrugbos wordt geregeld zijn verschillende ideeën geopperd. Bijvoorbeeld door alleen de paden toegankelijk te maken, of door delen van het bos alleen op gezette tijden te openen. Er is behoefte om betrokken te blijven bij de inrichting en het beheer van het bos. De notities van de twee deelsessies zijn in 2 Murals terug te vinden: Mural 1 en Mural 2. Lees hier het verslag over de avond. 

26 oktober 2021 - meedenkavond beeldkwaliteit buitenruimte

Tijdens de Inloopavond op 26 oktober over de buitenruimte waren ongeveer 15 mensen aanwezig. Het online reactieformulier is één keer ingevuld en er is een brief geschreven door de Enclave. Men is te spreken over het behoud van het groen en de bomen en het stimuleren van collectief gebruik van de openbare ruimte. Ook het ruige onaangeharkte karakter wordt gewaardeerd. Twijfels zijn er bij de nieuwe functie die wordt toegedicht aan de schietbaan. Men is bang dat het zo dicht in het bos te verstorend werkt voor flora & fauna. De Enclave bewoners vinden dat de overgangen privé-openbaar minder rigide vormgegeven moeten worden. Studio Molen ziet kansen om iets toe te voegen aan de openbare ruimte dat echt in het oog springt en ook Hembrugs is. Bijvoorbeeld door de artefacten meer uit te lichten.

14 oktober 2021 - meedenkavond beeldkwaliteit gebouwen

Op 14 oktober waren circa 15 mensen aanwezig, tijdens een buurtborrel hebben mensen ook gereageerd op het voorstel voor beeldkwaliteit van gebouwen en 3 reacties via de online formulieren. Het overall beeld is dat men de ontwerpprincipes passend vindt. Sommigen vinden dat het wat industriëler mag, anderen vinden een aantal principes te rigide, maar in de regel heeft men er vertrouwen in dat de ontwerpprincipes bijdragen aan de Hembrugse look & feel. Wel wordt een ontwerpprincipe over duurzaamheid gemist. Verder valt op dat gebouwen met groen aan de gevel en van hout aanspreken. Natuurlijke materialen hebben bij veel mensen de voorkeur.

28 juni 2021 - meedenkavond stedenbouwkundig plan

Met een klein gezelschap van (toekomstige) buren en bewoners is het stedenbouwkundigplan voor het noordelijk deel doorgesproken. Een belangrijk bespreekpunt was hoe de hogere gebouwen zich verhouden tot de bestaande omgeving. Momenteel wordt gewerkt aan een 3D-model van het plan, waarmee dit soort vragen beter beantwoord kunnen worden. We hopen na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven.

28 april 2021 - meedenkavond 'Water, natuur en bomen'

Op donderdag 28 april hebben we een digitale sessie gehad met ca. 10 deelnemers (21 aanmeldingen). Projectmanager Klaas van de Belt heeft met een team van experts van Royal Haskoning DHV, Arcadis en Cobra een toelichting gegeven op de onderzoeken die gedaan zijn naar hoe het terrein in elkaar steekt. De experts namen de deelnemers mee in hoe de waterstructuur is van het terrein, welke (beschermde) diersoorten je tegenkomt en hoe het onderzoek naar de bomen op het terrein wordt uitgevoerd. Na een korte presentatie per onderdeel was er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen aan de experts. De onderzoeken worden de komende periode verder vervolgd. Daarna gaan we starten met plannen maken voor de invulling van de openbare ruimte. 

19 april 2021 - meedenkavond 'mobiliteit'

Op maandag 19 april hebben we een leuke, interactieve avond gehad. Er waren 19 aanmeldingen en uiteindelijk 8 deelnemers. Projectmanager mobiliteit Jurrien de Jong met een team van experts, van Goudappel Coffeng, heeft het mobiliteitsplan in wording gepresenteerd. Vervolgens zijn we met aanwezige ondernemers en geïnteresseerden in gesprek gegaan over verschillende dilemma's ten aanzien van openbaar vervoer, logistiek en parkeren. Thema's die aan de orde kwamen waren parkeren, piekbelasting, laden&lossen, doorstroming op het terrein, fietsverbinding en pontverbinding. Het gesprek over mobiliteit krijgt vervolg tijdens Aan de Hembrugtafel op 23 juni as. Bekijk hier de samenvatting >>

Planning ontwikkeling hembrugterrein

Hieronder vind je op hoofdlijn de planning voor de hele ontwikkeling van het Hembrugterrein. Voor wie graag meer wil weten over de gefaseerde aanpak en een toelichting op de planning wil lezen, kun je hier de Procesbeschrijving Ontwikkeling Hembrugterrein downloaden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

HEMBRUG ZAANDAM B.V.

Verloren Spoor 1
1505 RB Zaandam

085 023 9496
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.